ផ្សាយចេញ ៖ 01-Jan-2017 01:41 pm   10 months ago

ជាការ ពិតណាស់ថា មនុស្ស ប្រុស ចូលចិត្ត មើល សុដន់ ស្ត្រី ។ ពេល ជួបគ្នា មនុស្ស ប្រុស នឹង ចំណាយពេល ច្រើន ក្នុង ការមើល សុដន់ ស្ត្រី ដោយ ក្តី ស្រឡាញ់ ជាង កន្លែង ផ្សេងៗ នៃ រាងកាយ របស់ នាង ។

ប៉ុន្តែ មនុស្ស ប្រុស ភាគច្រើន មិនបាន ដឹង អំពី ធាតុពិត របស់ សុដន់ មនុស្ស ស្រី ច្រើន ទេ ហើយ ប្រសិនបើ អ្នកដឹង ច្រើន ពី រឿង សុដន់ វា នឹង អាចធ្វើ ឲ្យ អ្នកទទួលបាន ផល ប្រ យោ ជ ន៏ ជាច្រើន នៅ ខណ : ពេលណា មួយ ជាពិសេស ពេល អ្នកមាន ដៃគូ ស្នេហា ។

សុដន់ ជួយ ស្ត្រី ឲ្យ ឈានដល់ ចំនុចកំពូល ក្នុងពេល រូ ម ភេទ ។ ការប៉ះពាល់ ទៅលើ ក្បាល សុដន់ ធ្វើ ឲ្យ រំ ញាច ដល់ ខួរក្បាល ដែល ជំរុញ ដល់ សកម្មភាព ប្រដាប់ភេទ ។ ចំពោះ មនុស្ស ស្រី មួយចំនួន ត្រឹមតែ ការ ស្ទាបអង្អែល សុដន់ ក៏ អាចជួយ ឲ្យ នាង ឈានដល់ ចំនុចកំពូល ផងដែរ ។ មនុស្ស ប្រុស គួរ ថើប គ្រប់កន្លែង ទាំង អស់នៃ សុដន់ របស់ នាង បន្ទាប់មក ប្រើ ចុង ម្រាមដៃ ធ្វើការ បបោសអង្អែល ក្បាល សុដន់ នាង ។ ក្រោយពី ច្របាច់ សុដន់ នាង ហើយ វា គួរតែ ដល់ពេល ញក់ញី ក្បាល់ សុដន់ ទៀត ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន ភាព ស្រើបស្រាល កាន់តែខ្លាំង ។

girl3

មនុស្សប្រុសមិនត្រូវផ្តោតអារម្មណ៏តែមួយកន្លែងឡើយ គួរចងចាំថា ទ្រូងទាំងមូលរបស់នាងក៏មានសារ:សំខាន់ដែរ ។ ក្បាលសុដន់ គឺជាកន្លែងដែលមានរំញេចពេលស្ទាបប៉ុណ្ណោះ ។ នៅចន្លោះម៉ោង ១០ទៅម៉ោង២ ផ្នែកខាងលើសុដន់ គឺជាកន្លែងដែលមានរំញោចខ្លាំងបំផុតហើយកន្លែងបន្ទាប់ គឺតំបន់ខ្មៅនៅជំវិញក្បាលសុដន់ និងកន្លែងក្រោយគេគឺក្បាលសុដន់ ៕

ប្រភព: ដំណឹងថ្មី