ផ្សាយចេញ ៖ 01-Jun-2017 08:20 am   4 months ago

ប្រសិន បើអ្នក សួរខ្លួន ឯងថា តើ ទ្វារមាស របស់ អ្នក គឺនៅ សភាព ធម្មតា ឬមិន ធម្មតា ចម្លើយ ភាគ ច្រើន នឹង ឆ្លើយ ថា គឺវា នៅ ធម្មតា។ ស្ត្រី គ្រប់រូប មាន ទ្វារមាស មិន ដូច គ្នាទេ ប៉ុន្តែ យើង មិន គិតពី លក្ខណៈ ខុស ប្លែក របស់ វាទាំង ស្រុង នោះ ឡើយ ហើយ អ្វី ដែល សំខាន់ នោះ គឺវាមុខ ងារតែ មួយ ដូចគ្នា។

តើអ្វីខ្លះ ជាការ ព្រួយ បារម្មណ៍ របស់ ស្ត្រី អំពី ទំហំ នៃទ្វារមាស របស់ ពួកគេ។ ជម្រៅ នៃទ្វារមាស មិន ត្រឹម តែខុស គ្នា រវាង ស្ត្រី ផ្សេង គ្នា នោះទេ វាត្រូវ បាន ប្រែ ប្រួល អាស្រ័យ ទៅលើ អាយុ និងកត្តា ផ្សេង ទៀត ដូចជា ប្រសិន បើស្ត្រី នោះ នាង ធ្លាប់ មាន កូន ឬមិនធ្លាប់ មាន ថែម ទៀត ផង។

បើយោង តាម អត្ថបទ OneHowToបាន ពន្យល់ ឱ្យដឹង ថា ជម្រៅ មធ្យម នៃទ្វារ មាស របស់ ស្ត្រី ពិត ប្រាកដ គឺ អាស្រ័យ ទៅលើ ការរស់ នៅតាម តំបន់ នៃរាង កាយ ផ្សេងៗ រគ្នា របស់ ស្ត្រី ម្នាក់ៗ ឧទាហរណ៍ ជាក់ ស្ដែង ដូចជា ស្ត្រីរស់ នៅ ខាង តំបន់ បែក អឺរ៉ុប មាន ជម្រៅ ខុសគ្នា ទៅនឹង ស្ត្រី រស់នៅ ក្នុង តំបន់ អាស៊ី យើង។

ជម្រៅជាមធ្យមនៃទ្វារមាសរបស់ស្ត្រី

ជម្រៅ មធ្យម នៃ ទ្វារមាស គឺមាន ជម្រៅ ៤អុីញ(១០ CM)។ ទំហំ នេះ ពិត ជាតូច ខ្លាំង ណាស់ ប៉ុន្តែ យើង គិតតែ ចំពោះ ស្ត្រីណា ដែល នាង មិន ធ្លាប់ បាន ឆ្លង កាត់ ការ រួមភេទ ប៉ុណ្ណោះ។ ទ្វារមាស មាន សភាព យឺត ហើយ រីក ឬរួមតូច គឺ អាស្រ័យ ទៅលើ ស្ថាន ភាព នៅពេល រួមភេទ។

ជាទូទៅ មនុស្ស ស្រីនៅ ក្រមុំ ទ្វារ មាស របស់ នាង រីកធំ ប៉ុន ទំហំ នៃស្នុក ដុំសំឡី នៅពេល នាង ប្រើ ក្នុង អំឡុង ពេល មករដូវ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ទ្វារមាស នឹង រីកធំ ទៅតាម ទំហំ លិង្គ ប្រសិន បើនាង មាន ការ រួមភេទ។ ដូច យើង បាន រៀបរាប់ ខាង លើ ជម្រៅ នៃ ទ្វារមាស មាន ភាព ខុស គ្នាពី ស្ត្រីម្នាក់ ទៅ ស្ត្រី ម្នាក់ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង អំឡុង ពេល នាង មាន សម្រើប ផ្លូវភេទ និងការ រួមភេទ ក៏អាច ធ្វើ ឱ្យ ទ្វារមាស របស់ ស្ត្រី មាន ជម្រៅ ផ្សេង គ្នាដែរ។

សរុបសេចក្ដីមក ជម្រៅ មធ្យម នៃទ្វារមាស របស់ មនុស្ស ស្រីនៅ ក្រមុំ ព្រហ្មចារីយ៍ គឺមាន ជម្រៅ ៤អុីញ(១០ CM)។ ប៉ុន្តែ ចំពោះ ស្ត្រីធ្លាប់ បាន ឆ្លង កាត់ ការ រួមភេទ រួច ហើយ ដើម្បី ចង់ ដឹង ពីជម្រៅ ទ្វារមាស របស់ នាង ច្បាស់ គឺមាន វិធីមួយ អាច ជួយ ឱ្យអ្នក ដឹងបាន ដោយ ធ្វើការ ស៊ក បញ្ចូល លិង្គ បុរស ចូលទៅ ក្នុង ទ្វារមាស របស់ នាង ក្នុង អំឡុង ពេលនេះ អ្នក នឹង បាន ដឹងថា ទ្វារ មាស របស់ នាង មាន ជម្រៅ ប៉ុណ្ណា ហើយ៕

ប្រភព ៖ khmerfreshnews