ផ្សាយចេញ ៖ 09-Jan-2017 01:36 pm   10 months ago

បទកូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសតឹងរឹងមួយដែរចំពោះការលេចចេញរូបភាពស៊ិចស៊ីខ្លាំងក្នុងវីឌីអូបទចម្រៀង ហើយពេលខ្លះត្រូវហាមមិនអោយផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍ទៀត ។ ជាក់ស្តែងបទកូរ៉េ K-Pop ទាំងនេះសុទ្ធតែត្រូវក្រសួងមិនអនុញ្ញាតអោយផ្សាយឡើយ ៖