ផ្សាយចេញ ៖ 08-Jun-2017 12:36 pm   4 months ago

ជួយស៊ែរផង!!! ធ្លាប់តែឃើញឥឡូវជួបផ្ទាល់ហើយ!!!! (មានវីដេអូ)

ធ្លាប់ឈឺតែគេនិយាយថាត្រីប្រាហើមធ្វើពីកៅស៊ូ៕តែលូវបានប៉ះខ្លួឯងផ្ទាល់ទើបដឹងថាវាមែន

កាលពីកន្លងមកយើងធ្លាប់លឺហើយក៏ធ្លាប់បានដឹងដែរថាមានត្រីប្រាហើមធ្វើពីកៅស៊ូ គេថាលឺមួយពាន់ដងមិនស្មើរបានជួបឬបានឃើញមួយដងឡើយ  សូមជួយស៊ែរអោយគេគ្រប់គ្នាបានដឹងផង

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖