ផ្សាយចេញ ៖ 07-Jul-2017 05:00 pm   3 months ago

ប្រទេសថៃ ៖ បុរសជាសង្សារនឹងមិត្តភក្រ័ដែលជាអ្នកលេងបាល់ជាមួយបាន​រៀបចំគំរោងសុំមិត្តស្រីរៀបការ ៕ ដោយពួកគេរៀបចំឲ្យបុរសជាសង្សារសំដែងធ្វើជាឈឺជើងក្នុងពេលវឹកហាត់ ៕ ហើយនាងបានដឹងថាសង្សាររបស់ខ្លួនមានរបួសក្នុងការវឹកហាត់ក៏បានមកមើល៕ តែក៏ត្រូវបានសង្សាររបស់នាងយកជញ្ជៀនមកសុំនាងរៀបការ៕ វាពិតជារំភើបណាស់ ៕

ទស្សនាវីដីអូខាងក្រោម ៖