ផ្សាយចេញ ៖ 10-Jan-2017 03:27 pm   10 months ago

លោកខឹមវាសនា ដុតមន្ត្រី ជួប បុកឡាន សើចពេញវេទិការ នេះជាVDOដែលល្បីជាងគេនៅដើមឆ្នាំ២០១៧នេះ

ប្រភព Facebook: