ផ្សាយចេញ ៖ 27-Oct-2016 04:14 pm   12 months ago

ក្រោយភ្លៀងមួយមេធំ ធ្វើអោយផ្លូវលំមួយខ្សែរងនៅការខូចខាត និងបង្កើតអោយមានក្រលក់ធំៗនិងមានទឹកដក់ផងនោះ ក៍មាននារីក្រមុំវ័យក្មេងសាច់សរខ្ចីម្នាក់បានចងពង់ និង សារុងពណ៏ក្រហមបញ្ចេញសាច់ដ៍ត្រលក់ត្រលន់របស់នាង មកអង្គុយធ្វើជាមុជទឹក ធ្វើអោយមានកាផ្ញាក់ផ្អើលដល់ អ្នកដំណើរ និងមនុស្សម្នារ ទៅមើល និង បាន ថតរូបចែកចាយតៗគ្នា ល្បីពេញ facebook ។

ahr0cdovl3a0lmlzyw5vb2suy29tl21llzavdwqvmy8xnti0os80mzq1ns5qcgc

13221656_871261899686194_2965918547645008083_n

12961638_846245922187792_4969259518801056220_n

12688152_814732052005846_6850849604525043356_n

12592541_802104073268644_612495197222236838_n

1236393_830278990451152_8457364303886021327_n

11402995_704070616405324_3445997943073262777_n 11889692_731629003649485_8568693190723091165_n

11933404_733615986784120_5919399745392473885_n