ផ្សាយចេញ ៖ 03-Nov-2016 04:43 am   12 months ago

ជាទូទៅស្រ្តីតែងតែប្រឈបមុខនិងបញ្ហាអស់រដូវ នៅក្នុងវ័យ៤៥ឆ្នាំ ឬ ប្រើនជាងនេះ។ ស្រ្តីមួយចំនួនក៏ជូបបញ្ហាអស់រដូវនៅអាយុតិចជាង៤៥ឆ្នាំផងដែរ។ដូច្នេះស្រ្តីមួយចំនួនមិនបានដឹងពីរោគសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការអស់រដូវនេាះទេ។ កម្រិតនៃអម៉ូនត្រូវបានកាត់បន្ថយអាចបណ្ដាលរដូវរបស់ស្រ្តីមានការផ្លាស់ប្ដូរ ដែលនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាស្រ្តីអស់រដូវជាលើកដំបូង។ សញ្ញាមួយ

businesskh342

ទៀតដែលបង្ហាញថាស្រ្តីកំពុងប្រឈមមុខនិងការអស់រដូវគឺរដូវរបស់អ្នកមកតិចខុសពីធម្មតា។ ដែលពេលខ្លះអាចមិនមកតែម្ដង។ នៅពេលដែលស្រ្តីជិតអស់រដូវ តែងតែជូបបញ្ហានៅជិតបរិវេណទ្វារមាស និង អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវភេទរបស់អ្នកទៀតផង។ នៅពេលជិតអស់រដូវស្រ្តីតែងតែជូបបញ្ហាឈឺក្បាល ក៏ដូចជាមានការប្រែប្រួលផ្នែកអារម្មណ៏ ដែលបណ្ដាលអោយឆាប់ខឹង និង មួរមៅច្រើន។