ផ្សាយចេញ ៖ 04-Nov-2016 03:01 am   12 months ago

ខ្ទឹមសដែលអ្នកទឹញមកពីផ្សាម្ដងៗតែងតែមានចំនួនច្រើន ដើម្បីទុកប្រើប្រាស់អោយបានយូរ។ កាលដែលទិញមកទុកយូរបែបនេះ តែងតែធ្វើអោយខ្ទឹមសឡើងស្ងួត ហើយស្វិតខូចយកមកប្រើប្រាស់មិនកើត។

5d9a3b31-d131-4bf3-963c-5b4cc60c6751 18562-1498

បើស្រ្តីមេផ្ទះជូបបញ្ហាបែបនេះអ្នកអាចដេាះស្រាយ ដើម្បីធ្វើអោយខ្ទឹមសទុកបានយូរ ដោយអ្នកត្រូវបកសម្បកខ្ទឹមសនេាះចេញ បន្ទាប់មកត្រូវយកខ្ទឹមសទាំងនេាះត្រាំក្នុងប្រេងអូលីវ នេាះអាចជួយអោយខ្ទឹមសទុកបានមួយឆ្នាំក៏មិនខូចដែរ។ មិនតែប៉ុននេាះវាធ្វើអោយខ្លិនខ្ទឹមរក្សានៅដដែលទៀតផង។ ហើយពេលអ្នកយកខ្ទឹមនេាះមកប្រើអ្នកគ្រាន់តែយកវាទៅលាងទឹកចេញជាកាស្រេច។